Nabór na stanowisko urzędnicze – Pracownika socjalnego

Strona główna » BIP » Nabory/ogłoszenia o pracę » Nabór na stanowisko urzędnicze – Pracownika socjalnego
2013/11/18

Nabór na stanowisko urzędnicze – Pracownika socjalnego

Ząbkowice Śl. 18.11.2013 r.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

w Ząbkowicach Śląskich ul. Szpitalna 3

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

PRACOWNIKA  SOCJALNEGO

W WYMIARZE 1/1 ETATU

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458) oraz Zarządzenia Nr13/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl. z dnia 17 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl. ogłasza nabór na wolne stanowisko: Pracownika socjalnego

  1. miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej,
  2. wymiar etatu: pełny etat,
  3. okres zatrudnienia: czas nieokreślony

 

1. Wymagania niezbędne

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na w/w stanowisku musi spełnić następujące wymagania:

1.Określone w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458),

w szczególności:

a) być obywatelem polskim (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych)

b) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

c) nie być karanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)cieszy się nieposzlakowana opinią.

2.Posiadać wykształcenie zgodne z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

Powołując się na w/w przepis na stanowisko pracownika socjalnego może ubiegać się osoba spełniająca co najmniej jeden z podanych poniżej warunków:

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,

b) pedagogika specjalna,

c) politologia,

d) polityka społeczna,

e) psychologia,

f) socjologia,

g) nauki o rodzinie.

Szczegółowy opis specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego dla osób które ukończyły studia wyższe na jednym z kierunków określonych w art. 116 ust.1 pkt. 3 określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r.

W sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych(Dz. U. z2008 roku Nr 27, poz. 158)

3. Biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Internet)

 

2. Wymagania dodatkowe:

-znajomość ustawy o pomocy społecznej,

-znajomość przepisów dot. domów pomocy społecznej ,

-znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

-znajomość przepisów o pracownikach samorządowych,

-umiejętność organizacji pracy własnej,

-samodzielność, sumienność i obowiązkowość,

-odpowiedzialność,

-umiejętność pracy w zespole, kreatywność, empatia, cierpliwość,

-komunikatywność,

-odporność na stres.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracownika socjalnego:

-aktywne uczestnictwo w przyjmowaniu nowoprzybyłych mieszkańców Domu,

-rozpoznanie i udział w zaspokajaniu potrzeb i życzeń mieszkańców z uwzględnieniem

ich osobowości, zainteresowań oraz współpraca w tym zakresie z Samorządem Mieszkańców i Dyrektorem zakładu.

-pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów wykraczających często poza sprawy

związane z pobytem w Domu Pomocy Społecznej.

-oddziaływanie na  mieszkańców Domu w zakresie kształtowania właściwych postaw

i stosunków międzyludzkich.

-prowadzenie odpowiedniej dokumentacji swojej działalności z uwzględnieniem

stosownych metod i form pracy oraz ich efektów.

-prowadzenie akt osobowych mieszkańców, dokumentacji ruchu ( meldunki, urlopy itp. )

-załatwianie spraw emerytalno-rentowych mieszkańców DOMU.

 

4. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

a) list motywacyjny,

b) życiorys – curriculum vitae,

c) kserokopie świadectw pracy,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,

f) posiadane referencje,

h) oryginał kwestionariusza osobowego,

i) oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnych potrzeb wynikających z procesu rekrutacji,

j) oświadczenie kandydata o:

– korzystaniu z pełni praw publicznych,

– posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

– o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

 

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie

Domu Pomocy Społecznej w 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. Szpitalna 3 lub przesłać

pocztą do dnia 06 grudnia 2013r do godziny 15:00 z adnotacją na kopercie

„Nabór na stanowisko – Pracownika Socjalnego”

Aplikacje, które wpłyną do DPS Ząbkowice Śląskie powyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu

Informacji Publicznej DPS Ząbkowice Śl. www.dps-zabkowice.pl

oraz na tablicy ogłoszeń DPS Ząbkowice Śl. przy ul. Szpitalna 3

Dorota Sierka

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Ząbkowice Śl.

  • Wytwarzający / Odpowiadający:
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • Udostępniający:Dorota
Data publikacji:18.11.2013 12:09
Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian

Data publikacji:
Ilość wyświetleń:
Post Views: 0

Rejestr zmian

Data publikacji:
Ilość wyświetleń:
Post Views: 0

Rejestr zmian

Rejestr Zmian:

COOKIES - na naszej stronie używamy technologii takich jak pliki cookie służące do przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu, spersonalizowania wyświetlanych reklam oraz treści. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy Cię o pozwolenie na korzystanie z powyższych technologii. W każdej chwili możesz dobrowolnie wycofać swoją zgodę wchodząc w ustawienia przeglądarki lub opuszczając stronę.

Rozumiem